Kontakt +421 908 414303, email: bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku

Vykonávame likvidácie firiem a spoločností každého druhu až po výmaz z obchodného registra od 995,-€


Likvidácia, zrušenie a zánik firmy

Jedná sa o jednu z foriem zrušenia spoločnosti. Dôvody na rozhodnutie zrušiť obchodnú spoločnosť môžu byť viaceré. Často sa spojuje likvidácia s neschopnosťou, alebo neúspechom v podnikaní. Najvážnejším dôvodom je zadlženie spoločnosti a teda neschopnosť hradiť svoje záväzky voči tretím osobám. To však nemusí byť vždy pravidlom.

Likvidácia môže nastať aj vtedy, keď podnik nemá žiadne problémy. Výnos z likvidácie, je pre vlastníkov zaujímavejší, ako samotné pokračovanie v podnikaní. Likvidáciou sa myslí zákonom stanovený prístup, pri ktorom dochádza k mimo súdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov zanikajúcej právnickej osoby. Likvidácia vyplýva zo zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a môže ju vykonávať len likvidátor.
Likvidátor je buď fyzická alebo právnická osoba. V prípade, ak je likvidátorom právnická osoba vykonáva pôsobnosť likvidátora štatutárny orgán. Spoločnosť môže mať aj viac likvidátorov. V takomto prípade môže každý z nich konať samostatne.

Likvidácia sa nevyžaduje, ak bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak po ukončení konkurzného konania v spoločnosti nezostane žiaden majetok.

Zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie
Pri zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie ide vždy o dobrovoľné zrušenie spoločnosti. Ak existuje právny nástupca (nástupnícka spoločnosť), možno uskutočniť zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Môže mať formy:

- Zlúčenie obchodnej spoločnosti
- Splynutie obchodnej spoločnosti
- Rozdelenie obchodnej spoločnosti

Rozdelenie spoločnosti je postup pri ktorom dochádza k zmena právnej formy spoločnosti, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti v dôsledku rozdelenia prechádza buď na iné už existujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti (tento postup sa nazýva rozdelenie spoločnosti zlúčením), alebo novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.
Účastníkmi procesu rozdelenia teda musia byť najmenej tri spoločnosti, z ktorých jedna zaniká a jej obchodné imanie prechádza aspoň na dve existujúce alebo novozaložené spoločnosti.
Každá z nástupníckych spoločností ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti na ostatné spoločnosti celým svojím majetkom. Na splnenie záväzku sú zaviazané spoločne a nerozdielne.

Zrušenie obchodnej spoločnosti likvidáciou
K zrušeniu obchodnej spoločnosti likvidáciou dochádza v prípade, ak nejde o zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Pod pojmom likvidácia rozumieme zákonom upravený postup, kedy dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov zanikajúcej spoločnosti.

Pri likvidácii spoločnosti neexistuje právny nástupca (nástupnícka spoločnosť). Počas likvidácie sa z majetku likvidovanej spoločnosti uspokojujú pohľadávky veriteľov. Likvidácia spoločnosti môže prebiehať len v prípade, ak spoločnosť má taký majetok, ktorý stačí na splnenie všetkých jej záväzkov voči veriteľom spoločnosti v plnej výške.

V prípade, ak po skončení likvidácie spoločnosti má ešte majetok, je tento majetok predmetom vysporiadania. Ak by likvidátor zistil, že majetok spoločnosti nestačí na úhradu všetkých záväzkov spoločnosti v plnej výške, je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Zánik obchodnej spoločnosti upravuje Obchodný zákonník. Zákon rozlišuje dve etapy pri zániku spoločnosti. V prvej etape sa spoločnosť zruší niektorým zo spôsobov ustanovených v Obchodnom zákonníku a v druhej etape spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra.
Pojmy zrušenie a zánik spoločnosti je potrebné rozlišovať.
Zrušenie smeruje k ukončeniu existencie spoločnosti.
Zánik spoločnosti je ukončenie jej právnej existencie (výmaz z obchodného registra).


Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia je z hľadiska právneho, účtovného či ekonomického zložitý proces aj keď predstavuje prirodzenú súčasť trhovej ekonomiky. Problematika zrušenia spoločnosti likvidáciou je síce legislatívne upravená, avšak nie je zákonom časovo obmedzená a nie je krátkodobá záležitosť. Zrušenie spoločnosti nie je jednoduchý proces, má istú svoju administratívnu i časovú náročnosť v žiadnom prípade však nie je nemožný. S nami ho bez problémov zvládnete, vieme ako zrušiť akúkoľvek spoločnosť nezávisle na jej majetkových pomeroch. Rýchlo, lacno a efektívne likvidujeme rôzne právne formy obchodných spoločností:

Obchodné spoločnosti
Verejná obchodná spoločnosť
Komanditná spoločnosť
Spoločnosť s ručením obmedzeným
akciová spoločnosť
Pomôžeme Vám tak, aby ste dosiahli želaný výsledok pri minimálnych nákladoch.

Sme pripravení Vám odpovedať na všetky Vaše otázky


© www.ebankrot.sk